Feza Bina Yönetimi Santral Ses Kaydi Aydinlatma Metni

Telefon Görüşmeleri Kaydı İçin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Aydınlatma Metni Feza Bina Yönetimi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVK Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, Metni Feza Bina Yönetimi yetkilileri ile telefon yoluyla iletişime geçenlerden edinilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak KVK Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla paylaşıyoruz.

Telefon Görüşmeleri Kaydı Faaliyetinin Yasal Dayanağı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, santral sistemi vasıtasıyla yapacağınız sözlü görüşme sırasındaki ses kaydı yoluyla toplanmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun m. 5/2-(f) bendinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması Metni Feza Bina Yönetimitarafından KVKK 12. maddesine göre, Santral Ses Kaydı sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler sağlanmaktadır.

Santral Ses Kaydı sonucunda Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi Kayda alınan kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nauygun şekilde korunacak ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli azami süre kadar korunacaktır.

Metni Feza Bina YönetimiSantral Ses Kaydı Elde Edilen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılacağı Santral Ses Kaydı sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır.

Metni Feza Bina Yönetimimevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVKK 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Ses kaydı verileriniz kanunda belirtilen durumlar haricinde 3. kişilerle paylaşılmaz ve aktarılmaz.

Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Yapacağınız görüşmeler, size daha kaliteli hizmet verilebilmesi için kayıt altına alınmaktadır. Kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatma metnimizi dinlemek için lütfen ???tuşlayınız.

Bu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu Metni Feza Bina Yönetimitarafından santrali arayanlara ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Sahabiye Mah. Sivas Bulvarı No:23-1 Kocasinan / KAYSERİ (Hunat Tramvay Durağı Karşısı)

adresindefaaliyet gösteren veri sorumlusu Feza Bina Yönetimi6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, Metni Feza Bina Yönetimi yetkilileri ile telefon yoluyla iletişime geçen gerçek kişilerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır.

1.  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Metni Feza Bina Yönetimi yetkilileri ile yapmış olduğunuz görüşmeler esnasında tarafımızla paylaşacağınız kimlik ve iletişim verileriniz, ticari faaliyetlerimizin sürdürülmesi amacıyla firmamızın meşru menfaati ve mevcut hukuki ilişkiler bakımından sözleşmenin ifası hukuki sebeplerine dayanarak veri sorumlusu sıfatı ile tarafımızca işlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Metni Feza Bina Yönetimi tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

a.  İletişim amacıyla hitap edilmesi,

b.  Ticari faaliyetlerin ve sözleşme ilişkilerinin sürdürülmesi,

c. Talep ve şikayetlerin karşılanması amacıyla iletişimin sağlanması,

d.  Metni Feza Bina Yönetimi Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması,

e. Doğabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi,

3.   KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Metni Feza Bina Yönetimi ilgili birimlerince işlenmektedir. Kişisel verileriniz; hukuken yetkili kamu ve kuruluşları tarafından talep edilmesi ve hukuki işlem gerektiren haller istisna olmak üzere üçüncü bir kişi ile bahsi geçen kişisel veriler paylaşılmamaktadır.

4.   İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslarına ilişkin Tebliğ’e uygun olarak veya Metni Feza Bina Yönetimi444 5 187 telefonu veya info@fezabinayonetimi.com.tr/kvkk/ adresinde bulunan Başvuru Formunu doldurmak suretiyle tarafımıza bildirebilecektir.

Teklif Al
Teklif Al