KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Değerli bina sakinlerinehuzur veren, daha kaliteli ve güvenli hizmet vermek için paylaştığınız tüm kişisel verilerinizle özel hayatınızın gizliliğini korumak Feza Bina Yönetimi için önceliklidir.

Feza Bina Yönetimi, bina sakinlerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yasal yükümlülüklerini azami özen ve hassasiyetle yerine getirmek üzere getirilen temel kuralları benimsemiştir.

Feza Bina Yönetimi bu temel kurallara uygun davranarak bina sakinlerinin güvenini korumayı amaç edinmiştir.

Feza Bina Yönetimi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca üzerimize düşen bütün sorumluluğu özenle yerine getiriyoruz.

Bilgilendirme Formu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme Formu” metninde, KVKKda yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK 11. maddesinde sayılan kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, düzeltme, isteme ve diğer haklarınız hakkında bilgiler yer almaktadır.

KVKK kapsamında Feza Bina Yönetimi ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

Bu veriler mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata, aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde saklanacaktır.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Feza Bina Yönetimi tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

KVKK uyarınca, Feza Bina Yönetimi’ne iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak tarafımızdan aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve KVKK tarafından öngörülen çerçevede kaydedilebilecek, depolanabilecek ve muhafaza edilecektir.

Hizmetlerin devamı amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, düzenlenebilecek, üçüncü şahıslarla paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir.

Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği

Feza Bina Yönetimi hizmetlerinden faydalanmanız için yönetim ofisimiz, şubelerimiz, internet sayfamız ve sair kanallarla aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir:

İsim, soy isim, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri gibi açık kimlik verileriniz,

Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve diğer iletişim verileriniz,

Satın aldığınız hizmete ilişkin taşınmazlara ilişkin bilgiler dâhil olmak üzere her türlü bilgi ile bunlara ilişkin ödeme bilgileriniz,

Talep, öneri ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,

İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,

Şirket standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,

Satış ofislerimizi veya iş yerlerimizi ziyaret etmeniz halinde oluşan kamera kayıt görüntüleriniz.

Feza Bina Yönetimi, kişilerin; ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini işlememektedir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz;

Firmamız tarafından bina sakinleriyle iletişim kurma,

Sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili imzalanan sözleşmelerin ifası,

Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme,

Size özel kampanyalar ve ürün/hizmetlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik ve planlama faaliyetleri çerçevesinde analizi,

Ürünler ve hizmetlere dair yaşanan sorunların giderilmesi,

Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ile ilgili olarak teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması gibi dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,

İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması ve benzeri başkaca amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülüklerle diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Feza Bina Yönetimi’ne ait fiziki veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla;

Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği yaptığımız altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılarla iş ortaklarımız,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar,

Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler başta olmak üzere, iş ortaklarımızla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesini de gözeterek veri aktarımına ilişkin hükümler de barındıran gizlilik sözleşmeleriyle veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Feza Bina Yönetimi tarafından gerek ürün ve hizmetlerin sunulması gerekse KVKK kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerin uygun bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun belirtmiş olduğu ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVKK kapsamında;

kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,

kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle firmamıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Korumu Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak firmamıza iletmeniz gerekmektedir.

Bu çerçevede Feza Bina Yönetimi, KVKK 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak ileteceğiniz kanal ve usuller açıklanmaktadır.

Firmamız, KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeniyle uygulama esaslarıyla bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KVKK 13. maddesi gereği uygulamaya ilişkin talebinizi yazılı olarak firmamıza iletebilirsiniz. Talebinizi internet sitemizdeki formu doldurup kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi de eklemek suretiyle ıslak imzalı olarak;

Sahabiye Mahallesi Sivas Bulvarı No:23-1 Kocasinan / KAYSERİ adresi Müşteri İlişkileri Departmanı’na bizzat elden, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya info@fezabinayonetimi.com.tr elektronik posta adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.

Rıza Gerektirmeyen Haller

KVKK 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,

kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

veri sorumlusu sıfatıyla firmamızın; hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde

açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Teklif Al
Teklif Al